Innfrir REACH-direktivet

REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Den trådte i kraft 1.juni 2007. Forskriften effektiviserer og forbedrer det tidligere juridiske rammeverket fra EU (European Union) angående kjemikalier.

Hovedmålene med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet mot farer som kan komme fra kjemikalier, fremming av alternative testmetoder, den frie sirkulasjonen av stoffer på det indre markedet og styrke konkurranseevnen og innovasjon.

DEIF verken produserer eller importerer noen kjemiske stoffer i mer enn ett tonn per år, og er dermed fritatt for pre-registrering.

DEIF krever imidlertid at våre leverandører opptrer i samsvar med REACH–direktivet, og ber om bekreftelse på deres pre-registrering av alle kjemiske stoffer.

Nedlasting av REACH environmental statement.