UN Global Compact & DEIF

De 10 prinsippene og hvordan vi tolker dem:

Menneskerettigheter

  • vi støtter og respekterer internasjonale menneskerettigheter
  • vi kontrollerer at vi ikke er delaktige i brudd på menneskerettigheter

Vi støtter og respekterer beskyttelse av internasjonale menneskerettigheter, og sørger for at vi ikke på noen måte bidrar til brudd på menneskerettigheter.

DEIF ønsker å sikre like rettigheter for alle, derfor bestreber vi oss på å definere og realisere, f.eks. for kvinner i lederstillinger og ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne. Vi er stolte av å utvikle medarbeiderne våre og gjennomføre utviklingssamtaler med alle ansatte.

DEIF og leverandørene våre må beskytte ansatte mot fysiske, seksuelle og psykologiske fornærmelser.

Arbeidsrettigheter

  • vi respekterer organisasjonsretten og retten til kollektive lønnsforhandlinger
  • vi bidrar i arbeid mot tvangsarbeid
  • vi bidrar i arbeid mot barnearbeid
  • vi bidrar i arbeid mot diskriminering i arbeidslivet

DEIF respekterer organisasjonsretten og retten til kollektive lønnsforhandlinger. Vi respekterer og overholder arbeidslovgivningen i landene vi opererer i.

DEIF og leverandørene våre jobber for å eliminere alle former for tvangsarbeid og barnearbeid. Vi ber alle større leverandører og partnere om å signere og overholde de etiske retningslinjene våre. Vi gjennomfører kontroller og oppfølgingsmøter med utvalgte leverandører og setter mål for egenvurdering og rapportering ... Når vi oppdager brudd, ber vi leverandørene om å utarbeide handlingsplaner for å lukke gap.

DEIF er et internasjonalt selskap som jobber for mangfold i organisasjonen. Dette betyr at vi gir like muligheter til alle, uavhengig av rase, kjønn, alder, religion og politisk ståsted.

Sikkerhet og miljø

  • vi støtter en forebyggende tilnærming til sikkerhet og miljø
  • vi gjennomfører tiltak for å fremme et større miljøansvar
  • vi oppfordrer til utvikling og distribusjon av miljøvennlige teknologier

DEIF og leverandørene våre setter de ansattes sikkerhet foran alt annet, og vi har alltid et mål om null arbeidsulykker. Vi forventer at kundene har et trygt arbeidsmiljø som forebygger ulykker og ikke utsetter ansatte for yrkesrisiko og sikkerhetsrisiko i arbeidssituasjoner. Vi besørger sikkerhetsopplæring, veiledning og tilsyn for alle kolleger, og kun personer med opplæring har autorisasjon til å utføre visse oppgaver. Alle DEIF-ansatte har opplæring i å gjennomføre en vurdering av helse og sikkerhet på stedet, og det er den enkeltes ansvar å si nei til arbeid som kan sette hans/hennes helse og sikkerhet i fare. Vi gjennomfører årlige kontroller for å sikre at vi til enhver tid opptrer i tråd med retningslinjene våre.

Vi ønsker å styrke sikkerheten og miljøet gjennom kontinuerlige målinger og forbedringer, og har en bærekraftig og grønn tilnærming i alle forretningsanliggender. Vi jobber aktivt for å redusere bruk av kjemikalier og skadelige stoffer i DEIF og hos leverandørene våre – i produkter, produksjon, bygge- og rengjøringsaktiviteter.

Korrupsjonsbekjempelse

 

  • vi jobber mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

DEIF tar avstand fra korrupsjon, bestikkelser, utpressing og bruk av andre metoder som kan skape interessekonflikter relatert til virksomheten vår. Vi ber om at DEIF-ansatte bare tar imot og gir mindre gaver og bare deltar på møter, arrangementer, osv., som er innenfor normal forretningspraksis. Hvis du er i tvil om spørsmål relatert til gaver og underholdning, må hver enkelte ansatt kontakte lederen sin for oppklaring. Alle beslutninger, handlinger og adferder som er i strid med DEIFs standpunkter rundt korrupsjon vil ha konsekvenser for de ansatte som er involvert.

Kontraktene våre utarbeides alltid i henhold til eksisterende lover og bestemmelser, og vi sørger for at kontraktene vi inngår med leverandører, konsulenter og andre samarbeidspartnere inkluderer avsnitt om korrupsjonsbekjempelse.